Uzyskać decyzje w sprawie dopuszczalności pomocy państwa od Komitetu Antymonopolowego Ukrainy?

Uzyskać decyzje w sprawie dopuszczalności pomocy państwa od Komitetu Antymonopolowego Ukrainy?

Czym jest pomoc rządowa dla podmiotów gospodarczych?

Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O pomocy państwa podmiotom gospodarczym” pomoc państwa dla podmiotów gospodarczych polega na wsparciu w dowolnej formie podmiotów gospodarczych kosztem zasobów państwowych lub zasobów lokalnych, co zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji gospodarczej, tworząc korzyści dla produkcji niektórych rodzajów towarów lub realizacja niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Pomoc rządowa nie jest tym samym co wsparcie rządowe. Wsparcie państwa jest pomocą państwa tylko wtedy, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki:

– wsparcie udzielane jest podmiotowi;

– Wsparcie państwa odbywa się kosztem zasobów państwowych lub zasobów lokalnych;

– wsparcie tworzy korzyści dla produkcji niektórych rodzajów towarów lub realizacji niektórych rodzajów działalności gospodarczej;

– wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji gospodarczej.

Artykuł 9 Ustawy Ukrainy „O pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych” stanowi, że nowa pomoc państwa, którą należy zgłosić, może być udzielona dopiero po otrzymaniu odpowiedniej decyzji organu upoważnionego przewidzianej prawem.

Kto powinien uzyskać decyzję w sprawie dopuszczalności pomocy państwa?

Dostawcy pomocy państwa (władze, władze lokalne, organy administracyjne i kontrolne oraz podmioty prawne działające w ich imieniu, upoważnione do zarządzania zasobami państwowymi lub lokalnymi zasobami oraz inicjowania i / lub udzielania pomocy państwa) składają sprawozdania na temat nowego państwa pomoc wyłącznie dla Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Pomoc publiczna jest dopuszczalna, jeżeli jest przewidziana w celu:

1) dostarczanie konsumentom towarów ważnych społecznie, pod warunkiem że taka pomoc nie jest dyskryminująca w odniesieniu do miejsca pochodzenia towarów;

2) odszkodowanie za szkody poniesione przez osoby poszkodowane w wyniku sytuacji awaryjnych o charakterze technogenicznym lub naturalnym, zgodnie z prawem.

Pomoc państwa może zostać uznana za dopuszczalną, jeżeli jest przewidziana w następujących celach:

1) promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w których poziom życia jest niski lub stopa bezrobocia jest wysoka;

2) wdrażanie krajowych programów rozwoju lub rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych o charakterze krajowym;

3) pomoc niektórym rodzajom działalności gospodarczej lub podmiotom gospodarczym w niektórych strefach ekonomicznych, pod warunkiem że nie jest to sprzeczne z traktatami międzynarodowymi Ukrainy, na które zgoda musi udzielić Rada Najwyższa Ukrainy;

4) wspierać i chronić narodowe dziedzictwo kulturowe, jeżeli wpływ takiej pomocy państwa na konkurencję jest nieznaczny.

Komitet Antymonopolowy Ukrainy przeprowadza ocenę dopuszczalności niektórych kategorii pomocy państwa, w szczególności na podstawie kryteriów określonych przez Radę Ministrów Ukrainy.

W jaki sposób AMCU rozważa otrzymał raporty o nowej pomocy państwa?

Zgodnie z piątą częścią art. 9 ustawy Ukrainy „W sprawie pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych”, informacja o nowej pomocy państwa jest przekazywana przez podmioty udzielające pomocy państwowej do organu upoważnionego zgodnie z ustaloną przez nią procedurą, z uwzględnieniem terminów rozpatrzenia komunikatu i sprawy dotyczącej pomocy państwa, określonych w ustawie.

Sprawozdanie w sprawie nowej pomocy państwa musi zawierać wyczerpujące i wiarygodne informacje na temat celu, oczekiwanego wyniku, kwoty, ram czasowych, formy, podstawy prawnej, dostawców i odbiorców pomocy państwa.

Część druga art. 10 Ustawy Ukrainy „O pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych” stanowi, że komunikat o nowej pomocy państwa uznaje się za przyjęty do rozpatrzenia po 15 dniach od daty jego otrzymania, jeżeli w tym okresie Upoważniony organ nie poinformował podmiotu udzielającego pomocy państwa, że informacje wiadomość nie spełnia wymagań lub jest niekompletna, aby podjąć decyzję o dopuszczalności pomocy państwa w zakresie konkurencji i nie wysłała prośby o dodatkowe informacje acji.

Zgodnie z piątą częścią art. 10 Ustawy Ukrainy „O pomocy państwa podmiotom gospodarczym” decyzje podejmowane na podstawie wyników analizy komunikatu o nowej pomocy państwa podejmowane są przez upoważniony organ w terminie dwóch miesięcy od daty jego rozpatrzenia.

W przypadku stwierdzenia racjonalnych podstaw do stwierdzenia niedopuszczalności pomocy państwa dla konkurencji lub do przeprowadzenia dogłębnej analizy dopuszczalności pomocy państwa na rzecz konkurencji, AMCU rozpoczyna, w sposób przez nią określony, rozpatrzenie sprawy dotyczącej pomocy państwa.

Komitet Antymonopolowy Ukrainy podejmuje decyzje w sprawie wyników sprawy dotyczącej pomocy państwa w ciągu sześciu miesięcy od daty decyzji o rozpoczęciu rozpatrywania takiej sprawy.

Zgodnie z paragrafem 2 paragrafu 1 Rozdziału IV Procedury udzielania i wypełniania komunikatów o nowej pomocy rządowej oraz o zmianach warunków istniejącej pomocy rządowej, zatwierdzonych zarządzeniem AMCU z dnia 4 marca 2016 r. Nr 2-rp, komitet powinien przedłożyć wiadomość o nowej pomocy rządowej. 105 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego lub decyzji dostawcy, która umożliwia podmiotom gospodarczym otrzymanie nowej pomocy państwa.

Czy AMCU może odmówić rozpatrzenia wiadomości?

Tak Jeżeli podmiot udzielający pomocy publicznej nie złożył w wyznaczonym terminie, zgodnie z wnioskiem Komitetu Informacji Antymonopolowej, sprawozdanie dotyczące nowej pomocy państwa uznaje się za wycofane. W takim przypadku upoważniony organ postanawia odmówić rozpatrzenia wiadomości i informuje na piśmie przedstawiciela pomocy państwa.

Ponadto dostawca pomocy państwa może wycofać swoje sprawozdanie w sprawie nowej pomocy państwa w dowolnym momencie przed przyjęciem ostatecznej decyzji przez Komitet Antymonopolowy przewidziany przez prawo.

Jednakże przyjęcie przez AMCU decyzji o odmowie rozpatrzenia komunikatu nie pozbawia wnioskodawcy prawa do złożenia wniosku do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy o powtórzone, poprawione sprawozdanie w sprawie takiej pomocy państwa.

Co się stanie, jeśli nie prześlesz do AMCU wiadomości o nowej pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych?

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem nowa pomoc państwa udzielana bez powiadamiania AMCU lub w okresie po ogłoszeniu, ale przed podjęciem decyzji w sprawie dopuszczalności pomocy państwa na konkurencję, lub udzielana wbrew decyzji upoważnionego organu o uznaniu nowej pomocy państwa za niedopuszczalną dla konkurencji pomoc państwa.

Kary za udzielanie pomocy państwowej podmiotom gospodarczym bez powiadamiania Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, ustawa nie ustanawia.

Jednak w przypadku uznania nielegalnej pomocy państwa za niedopuszczalną dla konkurencji AMCU decyduje o jej powrocie.

Biorąc pod uwagę postanowienia piątej części art. 14 ustawy Ukrainy „O pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych”, AMCU może zażądać zwrotu nielegalnej pomocy państwa w ciągu 10 lat od dnia, w którym akty regulacyjne lub administracyjne, na podstawie których udzielono takiej pomocy.

Ponadto nieprzestrzeganie decyzji AMCU o zwróceniu nielegalnej pomocy państwa jest podstawą do odmowy podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia do konkurencji nowej pomocy państwa i / lub czasowego zawieszenia świadczenia istniejącej pomocy państwa do czasu całkowitego zwrotu nielegalnej pomocy państwa.

 

Dlatego, aby uniknąć nieporozumień z Komitetem Antymonopolowym Ukrainy, zalecamy zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej od specjalistów. W szczególności firma ADS Legal Group pomoże Ci określić potrzebę powiadomienia o nowej pomocy państwa i pomoże przygotować wszystkie niezbędne dokumenty w celu uzyskania odpowiedniej decyzji upoważnionego organu.

Recomended Posts

Leave a Reply