Bronić swoich praw i interesów w zamówieniach publicznych?

Bronić swoich praw i interesów w zamówieniach publicznych?

Kogo powinienem poprosić o ochronę moich praw?

Organem odwoławczym, zgodnie z normami obowiązującego ustawodawstwa, jest Komitet Antymonopolowy Ukrainy, który w celu bezstronnej i skutecznej ochrony praw i uzasadnionych interesów osób związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tworzy Stały Zarząd (kolegium) do rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia prawa w zamówienia publiczne.

Wspomniana rada AMCU zajmuje się wyłącznie rozpatrywaniem skarg.

Procedura odwoływania się od postępowania o udzielenie zamówienia jest w pełni określona w art. 18 ustawy Ukrainy „O zamówieniach publicznych”.

Należy jednak pamiętać, że powód odwołania oferenta – osoby fizycznej lub prawnej do organu odwoławczego – stanowi naruszenie jego uzasadnionych interesów i niektórych praw w dziedzinie zamówień publicznych.

Jak złożyć skargę do Urzędu?

Skarga jest składana przez podmiot odwoławczy w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówień.

Po umieszczeniu w elektronicznym systemie zamówień skarga jest automatycznie wprowadzana do rejestru skarg i tworzona jest jej karta rejestracyjna. Następnie skarga wraz z kartą rejestracyjną jest automatycznie publikowana na portalu internetowym upoważnionego organu.

Jakie informacje powinny znaleźć się w takiej skardze?

Skarżący musi wskazać w skardze:

– imię i nazwisko klienta decyzji, którego działania lub zaniechania są przedmiotem odwołania;

– imię (tytuł), miejsce zamieszkania (miejsce) przedmiotu odwołania;

– podstawy do złożenia skargi, odniesienia do naruszenia procedury przetargowej lub podjętych decyzji, działań lub zaniechań klienta, okoliczności faktyczne, które mogą to potwierdzić;

– uzasadnienie obecności naruszonych praw i prawnie chronionych interesów w odniesieniu do decyzji, działania lub zaniechania klienta, sprzeczne z prawem w zakresie zamówień publicznych, w wyniku którego naruszone zostały prawa lub uzasadnione interesy takiej osoby;

– wymagania podmiotu odwoławczego i ich uzasadnienie.

Do reklamacji należy również dołączyć dokumenty i materiały w formie elektronicznej (w tym w formie pliku pdf) potwierdzające naruszenie procedury przetargowej lub niezgodność z prawem decyzji, działań lub zaniechań klienta.

Uwaga! Za złożenie skargi na Organ pobierana jest opłata w następujących kwotach:

– 5000 hrywien – w przypadku odwołania się od procedury zakupu towarów lub usług;

– 15 000 hrywien – w przypadku odwołania się od procedury udzielania zamówień na roboty budowlane.

Dlatego reklamacji musi towarzyszyć dokument potwierdzający płatność za złożenie skargi do Organu Apelacyjnego.

Czy istnieje termin na złożenie skargi do Organu Apelacyjnego?

Tak, a określony okres zależy od rodzaju skargi, a mianowicie:

– Skargi dotyczące dokumentacji przetargowej i / lub podjętych decyzji, działań lub zaniechań klienta, które miały miejsce przed upływem terminu składania ofert przetargowych, mogą być składane do Organu Odwoławczego od daty publikacji ogłoszenia o przetargu, ale nie później niż 4 dni kalendarzowe przed termin składania ofert przetargowych.

– Reklamacje dotyczące podjętych decyzji, działań lub zaniechań klienta, które wystąpiły po ocenie propozycji uczestników, są składane w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty publikacji na portalu internetowym Autoryzowanego Organu powiadomienia o zamiarze zawarcia umowy.

– Reklamacje dotyczące podjętych decyzji, działań lub zaniechań klienta, które wystąpiły po rozpatrzeniu ofert przetargowych na zgodność z wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji przetargowej oraz ustaleniu zgodności uczestników z kryteriami kwalifikowalności składane są w ciągu pięciu dni kalendarzowych od daty publikacji na portalu internetowym uprawnionego organu protokół przeglądu ofert.

Jednak w przypadku naruszenia tych terminów skarga nie zostanie automatycznie zaakceptowana przez system e-zamówień.

Czy organ odwoławczy może pozostawić skargę bez rozpatrzenia?

Tak, może jeśli:

– skarga nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia;

– Skarżący nie uiścił opłaty za złożenie skargi do organu odwoławczego;

– Klient sam wyeliminował naruszenia, o których mowa w skardze.

Organ odwoławczy może również zakończyć rozpatrywanie skargi, jeżeli:

– Skarżący sam wycofuje skargę;

– Klient zdecydował się odwołać aukcję lub rozpoznał je jako takie, które nie miały miejsca.

Jak długo organ odwoławczy rozpatruje skargę?

W terminie nieprzekraczającym trzech dni roboczych od dnia złożenia skargi do rejestru reklamacji organ odwoławczy musi umieścić w elektronicznym systemie zamówień decyzję o przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia, podając datę, godzinę i miejsce reklamacji lub uzasadnioną decyzję o pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia, lub o zakończeniu rozpatrywania skargi.

System e-zamówień automatycznie opublikuje decyzje podjęte przez organ odwoławczy na portalu internetowym upoważnionego organu i prześle wiadomości do skarżącego i klienta.

Datą rozpoczęcia rozpatrywania reklamacji jest data publikacji karty zgłoszenia reklamacji w elektronicznym systemie zamówień.

Termin rozpatrzenia skargi przez organ odwoławczy wynosi 15 dni roboczych od daty rozpoczęcia rozpatrywania skargi.

Ponadto, jeżeli skarga zostanie przyjęta do rozpatrzenia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje zawieszone do czasu wydania decyzji przez organ odwoławczy.

Należy również zauważyć, że zarząd AMCU rozpatruje skargę i podejmuje na jej podstawie decyzję wyłącznie w granicach informacji otrzymanych od skargi i informacji zamieszczonych w elektronicznym systemie zamówień.

W związku z tym decyzja departamentu będzie zależeć od tego, jak prawidłowo i zgodnie z prawem kompetentnie złożysz skargę do Organu Apelacyjnego, a także od twoich materiałów potwierdzających naruszenia.

Dlatego, aby chronić twoje interesy, lepiej jest skontaktować się ze specjalistami z ADS Legal Group, którzy świadczą wysokiej jakości usługi zamówień publicznych od kilku lat i są w stanie odpowiednio reprezentować twoje interesy przy odwołaniu się do procedur udzielania zamówień.

Recomended Posts

Leave a Reply