Antymonopolowe i konkurencyjne prawo

Sfera zamówień publicznych
 • Zabieg „Zakupy pod klucz”
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia zakupów
 • Pomoc i reprezentacja interesów podczas oskarzenia procedur udzielania zamuwień
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia negatywnych skutków w komisji аntykonkurentcyjnych uzgodnionych działań podczas zamówień publicznych
Zakres stężeń
 • Określenia konieczności uzyskania zgody na koncentrację (analiza dostarczonych dokumentów, analiza kształtowanie się grupy osób powiązanych)
 • Przygotowanie dokumentów i pozwoleń na koncentrację
 • Uzyskanie wstępnych znalezienia AMKU
Nieuczciwa konkurencja
 • Doradztwo w zakresie nieuczciwej konkurencji
 • Analiza materiałów promocyjnych, kampanii reklamowych pod kątem wyłapania w nich oznak naruszenia przepisów o ochronie przed nieuczciwą konkurencją
 • Opracowanie metod ochrony przed nieuczciwymi działaniami konkurencji
Pozycja Monopolowa (dominująca)
 • Konsultacje dotyczące monopolowej (dominującej) pozycji, w celu uniknięcia oskarżeń o nadużycia takiej pozycji
 • Analiza działalności gospodarczej (zachowania na rynku)
 • Sprawdzanie dokumentacji pod kątem oznak nadużyć monopolu (dominującej) pozycji
Uzgodnione działania
 • Konsultacje dotyczące uzgodnionych działań, a także antykonkurencyjnych uzgodnionych działań
 • Analiza działalności gospodarczej, dokumentacji klienta pod kątem oznak antykonkurencyjnych uzgodnionych działań
 • Uzyskanie zezwolenia AMKU na uzgodnione działania
Reprezentacja w AMKU
 • Uzyskiwanie rekomendacyjnych zaleceń dotyczących organów AMKU
 • Przygotowanie oświadczeń o naruszeniu przepisów dotyczących ochrony konkurencji gospodarczej
 • Opracowywanie odpowiedzi na wnioski organów AMKU
 • Reprezentowanie interesów w przypadkach naruszenia przepisów antymonopolowych
Ponadto:
 • Minimalizowanie negatywnych konsekwencji naruszeń klienta w przepisach dotyczących ochrony konkurencji gospodarczej
 • Odwołania od decyzji organów AMKU w sądach
 • Prowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników firm na temat zgodności z przepisami antymonopolowymi
 • Analiza dokumentów w celu identyfikacji naruszeń przepisów antymonopolowych

Rozwiązywanie podstawowych problemów prawnych:

Na podstawie doświadczeń naszego zespołu, podmioty gospodarcze, których działania są uznawane przez organy Komitetu  jako naruszenia prawa antymonopolowego, nie zawsze uświadamiają sobie obecność takiego naruszenia w swojej działalności.

Jednak, niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności. Przy czym, za naruszenie przepisów antymonopolowych są przewidziane kary do 10% rocznego dochodu za poprzedni rok. Jesteśmy gotowi dostarczyć wykwalifikowanych wnioski dotyczące dostępności i/lub braku w działalności firmy oznak naruszenia przepisów o ochronie konkurencji ekonomicznej. Nasz zespół może opracować indywidualną politykę firmy w zakresie przestrzegania przepisów antymonopolowych, przeprowadzić szkolenia szkolenia dla swoich pracowników.

Organy Komitetu Antymonopolowego Ukrainy upoważnione bez przeszkód wchodzić do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i mieć dostęp do dokumentów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym o ograniczonym dostępie, takich,  którzy są  tajemnicą handlową. Ponadto, mają one prawo do wstrzymania pisemne i  rzeczowe dowody, nałożyć areszt na przedmioty, dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą być dowodami lub źródłem dowodów.

W terminie do 2016 r. organami Komitetu Antymonopolowego Ukrainy przeprowadzono 118 kontroli zgodności z przepisami o ochronie konkurencji ekonomicznej, z nich – 38 kontroli podmiotów gospodarczych.

Nasza firma jest gotowa dostarczyć usługi uczestnictwa i prowadzenia kontroli organów Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, w tym i nieplanowanych, w szczególności, przygotowanie pracowników do udzielenia ustnych wyjaśnień, pomóc w przygotowaniu pisemnych wyjaśnień w trakcie kontroli, zastrzeżeń lub uwag do akt kontroli.

Organy Antymonopolowego Komitetu Ukrainy mają prawo do żądania informacji, przedmiotów lub innych mediów, wyjaśnienie innej informacji, w tym z ograniczonym dostępem oraz tajemnicy bankowej, potrzebnej do wykonywania Komitetu Antymonopolowego Ukrainy zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji gospodarczej.

Jednocześnie ustawa antymonopolowa nakłada na podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, władze, władze lokalne, organy administracyjne i zarządcze i kontrolne, inne osoby prawne, ich jednostki organizacyjne, oddziały, przedstawicielstwa, urzędników oraz pracownicy, osoby fizyczne, do przedstawienia wymaganych dokumentów i materiałów na żądanie organów Komitetu Antymonopolowego.

W przypadku naruszeń przepisów antymonopolowych informacyjnych w postaci niedopełnienia AMKU na czas, zapewniając informacje niekompletne, złożenie nieprawdziwych informacji przewidziana kara – do 1% rocznego dochodu.

Dlatego niezwykle ważne jest właściwe przetwarzanie wymagań Komitetu Antymonopolowego Ukrainy i terminowe przekazywanie kompletnych informacji.

Sądy gospodarcze i administracyjne Ukrainy popierają pozycję Komitetu w sprawie żądania informacji od podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, władz, samorządów lokalnych,organów administracyjno-gospodarczych zarządu i kontroli, innych osób prawnych itp., w tym również informację o ograniczonym dostępie.

Komisja Antymonopolowa może żądać informacji zarówno podczas rozpatrywania wniosków, jak i podczas rozpatrywania spraw, a także w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

Nasza firma jest gotowa do nadania usług w zakresie przygotowania odpowiedzi na wymagania i zapytania Komitetu Antymonopolowego Ukrainy oraz, przy obecności już prowadzących się postępowań w wyglądzie naruszeń informacyjnych, pomaga zmniejszyć ryzyko maksymalnej kary w takich przypadkach.

Jak rozpocząć pracę na rynku zamówień publicznych?

Masz dość bycia w błędzie?

Nasza firma zapewnia pełne lub częściowe wsparcie procedur zamówień.

Doradzimy w kwestiach związanych z zamówieniami, kolejnością ich odwołania. Usługa „Zakupy pod klucz” obejmuje pełen zakres usług związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Od 1 kwietnia 2016 r. została uchwalona Ustawa Ukrainy „O zakupach publicznych”. Ustawę wprowadzono w celu zapewnienia skutecznych i przejrzystych zakupów, stworzenia konkurencyjnego otoczenia w dziedzinie zakupów publicznych, zapobiegania korupcji w tym obszarze oraz rozwoju uczciwej konkurencji.

Wszystkie procedury zakupu, wymiany informacji, dokumentami oraz wyjaśnieniami od 1 sierpnia są realizowane w elektronicznym systemie zamówień ProZorro.

Komitet Antymonopolowy Ukrainy jest organem apelującym w przeprowadzaniu zakupów publicznych. W celu rozpatrzenia skarg dotyczących zakupów w ramach AMKU stworzono stały administracyjny zespół opierający się na rozpatrywaniu skarg administracyjnych w związku z naruszeniem przepisów w dziedzinie zakupów publicznych, w skład którego wchodzi trzech komisarzy państwowych Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Zgodnie z praktyką Komitetu Antymonopolowego wiele skarg pozostaje bez rozpatrzenia ze strony organu apelującego, w związku z występowaniem w nich błędów, w szczególności podania niepełnego zastawu dokumentów.

Nasza firma zapewni Państwu niezbędne, kompletne i udokumentowane konsultacje w kwestiach związanych z zakupami publicznymi, w tym też przedstawi Pańskie zainteresowania podczas apelowania procedury zakupów.

Pomoc w odroczeniu lub udzieleniu rat do opłaty grzywny

Decyzje Komitetu Antymonopolowego Ukrainy są obowiązujące do spełnienia.

Obecne przepisy przewidują, że osoba ukarana zgodnie z decyzją organu AMCU płaci mu w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania decyzji o nałożeniu grzywny.

Kara może zostać wypłacona w całości i częściowo. Organy Komitetu Antymonopolowego mają prawo do odroczenia lub opóźnienia zapłaty nałożonej na osobę grzywny. Możliwość częściowej opłaty grzywny przez osobę, która została ukarana grzywną, jest spełniana po podaniu obowiązkowego wniosku wraz z uzasadnionymi wyjaśnieniami przyczyn niemożności opłaty grzywny w całości w terminie ustalonym decyzją Komitetu.

Opóźnienie w opłacie grzywny pociąga za sobą nałożenie grzywny za każdy dzień zwłoki w wysokości półtora procent kwoty głównej grzywny. Obliczenie i pobieranie grzywny jest obowiązkowe i nie wymaga przyjęcia przez organ państwowy żadnej decyzji w sprawie jego stosowania.

Należy zauważyć, że w ciągu pięciu dni od dnia opłaty grzywny, osoba jest zobowiązana do przesłania dokumentów organom ukraińskiego Komitetu Antymonopolowego potwierdzającym zapłatę grzywny.

W związku z tym odpowiedzialność za powiadomienie o zapłaceniu grzywny obciąża osobę, która naruszyła przepisy dotyczące ochrony konkurencji gospodarczej i która podlegała odpowiednim sankcjom karnym.

W przypadku opóźnienia zapłaty grzywny w terminie określonym przez organy decyzyjne i  AMCU kar grzywien, i kara i grzywna są pobierane przez sąd.  Praktyka sądowa świadczy o zgodności z prawem wymóg w procesie sądowym organów Komitetu dotyczących pobierania grzywien i kar w deklarowanych kwotach. Wysokość grzywny nie może przekroczyć kwoty grzywny nałożonej  odpowiednią decyzją organu Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Jednocześnie istnieją przypadki w praktyce Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, w których mandat jest równy wysokości grzywny. W związku z tym nieterminowa zapłata grzywny może skutkować zapłatą mandatu w wysokości kwoty grzywny.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku niemożności zapłaty grzywny zgodnie z decyzją organu Komitetu Antymonopolowego w ustalonym terminie, należy wystąpić do organów Komitetu Antymonopolowego z wnioskiem o odroczenie i / lub otrzymaniu raty do opłaty nałożonej grzywny.

Wniosek musi zawierać uzasadnienie i potwierdzenie niemożności zapłaty grzywny nałożonej przez ukraiński komitet antymonopolowy na Państwa firmę.

Z uwagi na to, kiedy firma nie może udowodnić niemożności zapłaty grzywny i nie dodaje niezbędnych dokumentów uzupełniających, organy Komitetu Antymonopolowego odmawiają takiego odroczenia i / lub możliwości rat.

Nasza firma zapewni wykwalifikowaną pomoc w przygotowaniu odpowiedniego wniosku do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Decyzje Komitetu Antymonopolowego Ukrainy są obowiązujące do spełnienia.

Obecne przepisy przewidują, że osoba ukarana zgodnie z decyzją organu AMCU płaci mu w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania decyzji o nałożeniu grzywny.

Kara może zostać wypłacona w całości i częściowo. Organy Komitetu Antymonopolowego mają prawo do odroczenia lub opóźnienia zapłaty nałożonej na osobę grzywny. Możliwość częściowej opłaty grzywny przez osobę, która została ukarana grzywną, jest spełniana po podaniu obowiązkowego wniosku wraz z uzasadnionymi wyjaśnieniami przyczyn niemożności opłaty grzywny w całości w terminie ustalonym decyzją Komitetu.

Opóźnienie w opłacie grzywny pociąga za sobą nałożenie grzywny za każdy dzień zwłoki w wysokości półtora procent kwoty głównej grzywny. Obliczenie i pobieranie grzywny jest obowiązkowe i nie wymaga przyjęcia przez organ państwowy żadnej decyzji w sprawie jego stosowania.

Należy zauważyć, że w ciągu pięciu dni od dnia opłaty grzywny, osoba jest zobowiązana do przesłania dokumentów organom ukraińskiego Komitetu Antymonopolowego potwierdzającym zapłatę grzywny.

W związku z tym odpowiedzialność za powiadomienie o zapłaceniu grzywny obciąża osobę, która naruszyła przepisy dotyczące ochrony konkurencji gospodarczej i która podlegała odpowiednim sankcjom karnym.

W przypadku opóźnienia zapłaty grzywny w terminie określonym przez organy decyzyjne i  AMCU kar grzywien, i kara i grzywna są pobierane przez sąd. Praktyka sądowa świadczy o zgodności z prawem wymóg w procesie sądowym organów Komitetu dotyczących pobierania grzywien i kar w deklarowanych kwotach. Wysokość grzywny nie może przekroczyć kwoty grzywny nałożonej  odpowiednią decyzją organu Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Jednocześnie istnieją przypadki w praktyce Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, w których mandat jest równy wysokości grzywny. W związku z tym nieterminowa zapłata grzywny może skutkować zapłatą mandatu w wysokości kwoty grzywny.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku niemożności zapłaty grzywny zgodnie z decyzją organu Komitetu Antymonopolowego w ustalonym terminie, należy wystąpić do organów Komitetu Antymonopolowego z wnioskiem o odroczenie i / lub otrzymaniu raty do opłaty nałożonej grzywny.

Wniosek musi zawierać uzasadnienie i potwierdzenie niemożności zapłaty grzywny nałożonej przez ukraiński Komitet Antymonopolowy na Państwa firmę.

Z uwagi na to, kiedy firma nie może udowodnić niemożności zapłaty grzywny i nie dodaje niezbędnych dokumentów uzupełniających, organy Komitetu Antymonopolowego odmawiają takiego odroczenia i / lub możliwości rat.

Nasza firma zapewni wykwalifikowaną pomoc w przygotowaniu odpowiedniego wniosku do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Od przewoźników informacji zewnętrznej, gazet, czasopism, ekranów telewizyjnych stale widzimy i słyszymy o „niskich” cenach, „najlepszym” produkcie, wyjątkowości i bezpieczeństwie leków, wyboru, marki, produktu „numer jeden” i tym podobnych.

Aby zwiększyć sprzedaż towarów, robót lub usług, podmioty gospodarcze uciekają się do wyolbrzymiania swoich faktycznych właściwości, rozpowszechniając informacje, które w rzeczywistości nie są potwierdzone. W takich warunkach takie informacje będą kwalifikowane przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy jako taki, co jest mylące.

Rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd stanowi odrębne naruszenie prawa o ochronie przed nieuczciwą konkurencją. W ogólnej strukturze naruszeń ich udział wynosi 90%.

Szczególną uwagę organów Organizacji Antymonopolowej Ukrainy mają znaki zewnętrzne, tablice reklamowe, hasła, opakowania, etykiety produktów, naklejki reklamowe i tym podobne. Ponadto rodzaje rynków dla Komitetu nie mają znaczenia.

Stwierdzenie, że są one mylące, może mieć różne formy – ustne, ilustrowane, pisane.

Dla uznania AMCU za naruszenie w postaci rozpowszechniania informacji wprowadzających w błąd, metody prezentacji takich informacji są również nieistotne.

Tak więc w przypadku nieuczciwej konkurencji przewidziane są kary do 5% rocznego dochodu. (Należy to uwzględnić przy planowaniu kampanii reklamowych).

Na przykład w przeszłości w 2018 r. władze AMCU zaprzestały 168 naruszeń Ustawy Ukrainy „O ochronie przed nieuczciwą konkurencją”. Spośród nich 53 naruszenia w postaci nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Komitet zdecydował się nałożyć kary, oraz 115 działań, które zawierają oznaki naruszeń, zostały zawieszone zgodnie z zaleceniami organów Komitetu do podmiotów gospodarczych.

Sama struktura naruszeń kwalifikacji zgodnie z artykułami ustawy jest następująca:

– art. 4. Nielegalne używanie znaków – 25 naruszeń;

– art. 15-1. Rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd – 132 naruszenia;

– art. 8. Zdyskredytuj podmiot gospodarczy – 5 naruszeń;

– art. 15. Osiągnięcie nienależnych korzyści w konkurencji – 3 naruszenia;

– art. 1. Nieuczciwa konkurencja – 2 naruszenia;

– art. 19. Nielegalne wykorzystanie tajemnic handlowych – 1 naruszenie.

Łączna kwota grzywien nałożonych w 2018 r. za naruszenia w dziedzinie nieuczciwej konkurencji wynosi 24 108 000 UAH.

1 lipca 2014 Rada Verchowna Ukrainy przyjęła prawo liczby 1555-VII «O pomocy publicznej dla podmiotów gospodarczych», opracowany przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy, w tym zobowiązań wyznaczonych układu o stowarzyszeniu między Ukrainą ta UE.

Powyższa ustawa weszła w życie w całości w dniu 2 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art 8 ustawy Ukrainy «O pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych» upoważniony organ w sprawie pomocy państwa określona Antymonopolowego Komitetu Ukrainy.

W szczególności AMC otrzyma i przejrzy wszystkie powiadomienia o nowej i istniejącej pomocy publicznej, a także określi, które środki wsparcia dla biznesu można uznać za akceptowalne. Na przykład AMC ma prawo decydować o tymczasowym lub całkowitym zawieszeniu nielegalnej pomocy publicznej i jej powrocie.

Ponadto można nie poinformować AMC o niewielkich środkach pomocy państwa. Jest to jeden podmiot gospodarczy, którego łączna kwota nie przekracza 200 tysięcy euro przez trzy lata. Tylko jeśli nie ma to zastosowania do wspierania operacji wywozowych lub preferencyjnego korzystania z produktów krajowych.

Jednocześnie roku do zgłaszania się na AMC wydatków trochę pomocy publicznej nadal jest wymagane.

Jeśli zdecydujesz się na pomoc rządu, ale masz jakieś pytania dotyczące rejestracji niezbędnej dokumentacji, nasza firma jest gotowa, aby zapewnić Państwu usług dotyczących przygotowania materiałów i nadal otrzymywać taką pomoc.