Отримати від Антимонопольного комітету України рішення про допустимість державної допомоги?

Отримати від Антимонопольного комітету України рішення про допустимість державної допомоги?

Що таке державна допомога суб’єктам господарювання?

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», державна допомога суб’єктам господарювання – це підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

Державна допомога – не те саме, що й державна підтримка. Державна підтримка є державною допомогою лише за умови, коли одночасно виконуються такі умови:

– підтримка надається суб’єкту господарювання;

– державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

– підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

– підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

У статті 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» встановлено, що нова державна допомога, що підлягає повідомленню, може бути надана лише після отримання відповідного рішення Уповноваженого органу, передбаченого Законом.

У кого слід отримати рішення про допустимість державної допомоги?

Надавачі державної допомоги (органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають державну допомогу) подають повідомлення про нову державну допомогу лише до Антимонопольного комітету України.

Державна допомога є допустимою, якщо надається з метою:

1) забезпечення споживачів соціально важливими товарами, за умови, що така допомога не є дискримінаційною стосовно місця походження товарів;

2) відшкодування шкоди особам, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, згідно із законом.

Державна допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається для таких цілей:

1) сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим;

2) виконання загальнодержавних програм розвитку або розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру;

3) сприяння окремим видам господарської діяльності або суб’єктам господарювання в окремих економічних зонах, за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

4) підтримки та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним.

Антимонопольний комітет України здійснює оцінку допустимості окремих категорій державної допомоги, зокрема, на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України.

Як АМКУ розглядає отримані повідомлення про нову державну допомогу?

Відповідно до частини п’ятої статті 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», повідомлення про нову державну допомогу подаються надавачами державної допомоги Уповноваженому органу у визначеному ним порядку з урахуванням строків розгляду повідомлення та справи про державну допомогу, визначених Законом.

Повідомлення про нову державну допомогу повинні містити вичерпну та достовірну інформацію про мету, очікуваний результат, обсяг, строк, форми, правові підстави, надавачів та отримувачів державної допомоги.

Частиною другою статті 10 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбачено, що повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду після 15 днів з дня його надходження, якщо протягом цього строку Уповноважений орган не повідомив надавача державної допомоги про те, що інформація у повідомленні не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, та не надіслав запит на додаткову інформацію.

Згідно з частиною п’ятою статті 10 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу приймається Уповноваженим органом протягом двох місяців з дня початку його розгляду.

У разі виявлення обґрунтованих підстав для висновку про недопустимість державної допомоги для конкуренції або про проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції, АМКУ розпочинає у визначеному ним порядку розгляд справи про державну допомогу.

АМКУ приймає рішення за результатами розгляду справи про державну допомогу протягом шести місяців з дати прийняття рішення про початок розгляду такої справи.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу ІV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням АМКУ від 04.03.2016 № 2-рп, повідомлення про нову державну допомогу подається Комітету не менше ніж за 105 календарних днів до запланованої дати набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом або рішенням надавача, що дозволяє суб’єктам господарювання отримувати нову державну допомогу.

Чи може АМКУ відмовити у розгляді повідомлення?

Так. Якщо надавач державної допомоги не подав у встановлений строк, відповідно до запиту АМКУ інформації, повідомлення про нову державну допомогу вважається відкликаним. У такому разі Уповноважений орган приймає рішення про відмову у розгляді повідомлення та письмово повідомляє про це надавача державної допомоги.

Також надавач державної допомоги може відкликати своє повідомлення про нову державну допомогу у будь-який час до прийняття АМКУ остаточного рішення, передбаченого Законом.

Однак прийняття АМКУ рішення про відмову у розгляді повідомлення не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України з повторним, доопрацьованим повідомленням про таку державну допомогу.

Що буде якщо не подавати до АМКУ повідомлення про нову державну допомогу суб’єктам господарювання?

Відповідно до норм чинного законодавства, нова державна допомога, надана без повідомлення АМКУ або в період після повідомлення, але до прийняття ним рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, або надана всупереч рішенню Уповноваженого органу про визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції, є незаконною державною допомогою.

Штрафних санкцій за надання державної допомоги суб’єктам господарювання без повідомлення АМКУ, Законом не встановлено.

Однак, у разі визнання незаконної державної допомоги недопустимою для конкуренції, АМКУ приймає рішення про її повернення.

З урахуванням положень частини п’ятої статті 14 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», АМКУ може вимагати повернення незаконної державної допомоги протягом 10 років з дня набрання чинності нормативно-правовим чи розпорядчим актом, на підставі якого надавалася така допомога.

Крім того, невиконання рішення АМКУ про повернення незаконної державної допомоги є підставою для відмови у прийнятті рішення про допустимість для конкуренції нової державної допомоги та/або тимчасове припинення надання чинної державної допомоги до моменту повернення незаконної державної допомоги у повному обсязі.

 

Тому, для уникнення непорозумінь з Антимонопольним комітетом України, рекомендуємо звернутись за професійною юридичною консультацію до професіоналів. Зокрема, в компанії ADS Legal Group Вам допоможуть визначити необхідність подання повідомлення про нову державну допомогу та допоможуть підготувати всі необхідні документи для отримання відповідного рішення Уповноваженого органу.

Рекомендовані публікації

Додати коментар